- 1 -
Vedtekter og havnereglement for Hellandsjøen båtforening
1. Formål
Hellandsjøen Båtforening har som formål å samle alle steds- og båtinteresserte med tilknytning til Hellandsjøen og omegn for å drive og utvikle Hellandsjøen båthavn.
2. Medlemskap
Alle interesserte kan opptas som medlemmer i foreningen. Personer som har båtplass og personer som vil stå på venteliste for båtplass eller leier båtplass må være medlemmer av båtforeningen. Det rentefrie lånet som må ytes for å ha båtplass må være stilt og årlige avgifter må betales i samsvar med foreningens vedtekter og årsmøtevedtak. Medlemmer som unnlater å betale kontingent, årsleie og yte lån blir ekskludert fra foreningen og eventuell båtplass blir inndratt og videreformidlet av styret.
3. Økonomi
Årsmøtet fastsetter foreningens størrelse på medlemslån, medlemskontingent, årsleie og returgebyr for tilbakeføring av båtplass til foreningen. Årsleien skal dekke båtforeningens utgifter til drift, vedlikehold og utvikling av Hellandsjøen båthavn.
For båtplass tildelt etter 01. september betales ½ årsleie.
Kontingenten skal betales innen betalingsfristen satt av kasserer.
4. Ledelse/styre
Foreningen ledes av et styre på 5-7 medlemmer som velges for 2 år. Disse velges for ulike perioder slik at 2-4 medlemmer overlapper fra en periode til en annen.
Styret er slik sammensatt: Leder, kasserer, sekretær og 2-4 styremedlemmer.
Styret velger selv nestleder blant styrets medlemmer.
Styret er beslutningsdyktig når tre medlemmer, hvorav leder eller nestleder er til stede.
Styret skal:
a. Lede driften av båthavna i samsvar med retningslinjer vedtatt på årsmøtet.
b. Framlegge årsmelding og revidert regnskap for årsmøtet.
c. Sørge for forsvarlig regnskapsførsel.
d. Ivareta båtforeningens interesser på best mulig måte.
5. Årsmøte
Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av mai måned. Innkalling til årsmøte skal skje med minst 14 dagers varsel.
Alle medlemmer i foreningen har stemmerett på årsmøtet. (1 stemme pr. innbetalt medlemskontingent.) Saker av direkte økonomisk betydning for medlemmene samt vedtektsendringer avgjøres av årsmøtet med 2/3 flertall av de tilstedeværende.
Årsmøtet behandler årsberetning, revidert regnskap, forslag til endring av vedtekter og øvrige forslag fra styret og medlemmer. Forslag fra medlemmer må være innkommet til styret innen 1. mars.
For øvrig foretar årsmøtet valg samt fastsettelse av foreningens gebyr for manglende oppmøte på dugnader, størrelse på lån som må ytes av medlemmer for å benytte båtplass, medlemskontingent, årsleie og returgebyr for tilbakeføring av båtplass til foreningen.
6. Tildeling og retur av båtplass
Søknad om båtplass skal skje på fastsatt skjema og sendes styret. Styret fører venteliste
- 2 -
ut fra søknadsdato. Ønsker noen å si opp sin båtplass, skal den overdras Hellandsjøen båtforening med godtgjørelse lik ytet lån minus returgebyr bestemt av årsmøtet. Den som sier opp plassen er ansvarlig for båtplassen til den er overtatt av nytt medlem, og kan ikke kreve oppgjør før overføring er gjennomført. Ledig båtplass tildeles den første på ventelisten. Båtstørrelse i forhold til ledig båtplass vil i visse tilfeller gjøre det nødvendig å avvike fra rekkefølgen på ventelisten.
Båtplassen stilles til disposisjon fra den dato alle avgifter er betalt.
Årsleie betales ikke tilbake ved oppsigelse av båtplass.
Overdragelse til nærmeste familie (foreldre eller barn) er tillatt. En slik overdragelse skal godkjennes av styret. Ingen kan selge eller overdra båtplass utover dette.
7. Framleie
Den som har båtplass, men for tiden ikke har båt, kan leie ut plassen for ett år av gangen. Utleie skal i utgangspunktet være til medlemmer på ventelista. Uansett skal leier være medlem i foreningen.
Utleie skal i utgangspunktet skje via styret, men skal uansett meldes og godkjennes av styret i båtforeninga. Utleieprisen skal tilsvare foreningens årsleie. Utleier er ansvarlig for at årsleien betales.
8. Dugnader
De som yter lån kan pålegges å utføre dugnadsarbeid knyttet til vedlikehold av båthavna og sanitæranlegg, og til foreningens arrangementer. Den som ikke møter til dugnad eller stiller med stedfortreder pålegges en avgift fastsatt av årsmøtet.
9. Sikring av båter
Alle båter som ligger i havneområdet skal være forsvarlig fortøyd. Båtene skal være tilstrekkelig utstyrt med fendere slik at andre båter eller brygger ikke skades. Skade på andre båter og/eller brygger medfører erstatningsansvar.
10. Ferdsel i havneområdet
Enhver som ferdes i eller rundt havneområdet, plikter å ferdes hensynsfullt og korrekt. Dette gjelder såvel på sjøen som på land. Ved ferdsel i havneområdet skal farten være så lav at det ikke oppstår fare eller ulempe for andre i området. (max 5 knop).
11. Ansvar og forsikring
Båtforeningen påtar seg intet ansvar ved bruk av båtplasser eller utstyr i havnen eller områder forøvrig. Bruker av båtplass er selv ansvarlig for sin båt. Den enkelte båteier må selv sørge for forsikring av sin båt.
Styret kan inndra båtplass hvis:
a) Havnereglementet gjentatte ganger blir brutt.
b) Årsavgifter og annen gjeld til båtforeningen ikke blir betalt.
Slike avgjørelser kan ankes inn for årsmøtet.
12. Oppløsning
Oppløsning av foreningen skjer etter avstemning med minst 2/3 flertall på to følgende årsmøter.
------------------------------------ Vedtatt på årsmøte 30. april 2015 -------------------------------